Europa

Amerika

 

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

MAGIX Online World

Stand: Juli 2017

 

I. Algemene gebruiksvoorwaarden voor alle diensten
II.    Extra gebruiksvoorwaarden voor domeinregistraties1. Toepassingsgebied

1.1 De MAGIX Software GmbH (hierna te noemen 'MAGIX') levert onder de naam 'MAGIX Online Wereld' verschillende diensten (hierna te noemen 'de dienst' of 'de service') op basis van deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen 'de gebruiksvoorwaarden').

1.2 De voorliggende gebruiksvoorwaarden bevatten de fundamentele regelingen voor het gebruik van de diensten door de klanten van MAGIX en gelden voor allen, ook betreffende toekomstig rechtsverkeer en handelingen lijkend op rechtsverkeer tussen MAGIX en de klanten. Gebruiksvoorwaarden die van deze voorwaarden afwijken of hier iets aan toevoegen worden slechts toegepast wanneer deze door MAGIX expliciet schriftelijk zijn bevestigd.

1.3 MAGIX is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden, mits inachtneming van een passende aankondigingstermijn, te wijzigen of aan te vullen. Een dergelijke aankondiging vindt uitsluitend plaats door bekendmaking per e-mail en op het internet op de sites van MAGIX. De wijziging wordt geacht door de klant te zijn geaccepteerd, wanneer deze niet binnen een maand na ontvangst van deze aankondiging tegen de wijziging bezwaar maakt of de overeenkomst opzegt. MAGIX is in geval van bezwaar van de klant gerechtigd tot de opzegging binnen de gestelde termijn. Met de aankondiging van de wijziging wordt de bestaande overeenkomst door MAGIX opgezegd, zulks onder de opschortende voorwaarde dat deze opzegging uitsluitend geldt indien de gebruiker tegen de wijziging bezwaar maakt. MAGIX zal in de kennisgeving van de wijzigingen duidelijk wijzen op de mogelijkheden van bezwaar en opzegging, de daarvoor geldende termijn en de rechtelijke gevolgen, in het bijzonder in geval van achterwege gelaten bezwaar.

 

1.4 MAGIX houdt zich het recht voor de dienst te allen tijde, zonder opgave van redenen met inachtneming van een passende opzegtermijn te beëindigen. Eventuele voorschotten worden in dit geval pro rata vergoed.
 

 

2. Registratie

2.1 Voor het gebruik van de services door de klant is een registratie noodzakelijk. Door de registratie komt er een overeenkomst tussen de klant en MAGIX over het gebruik van de dienst tot stand. Het is minderjarigen en andere niet of beperkt handelingsbekwame natuurlijke personen niet toegestaan zich te registreren.

2.2. De klant is verplicht de bij de registratie opgevraagde gegevens naar waarheid en compleet in te vullen. Dit geldt met name voor het adres, de bankgegevens en het e-mailadres. Het gebruik van pseudoniemen of artiestennamen is niet toegestaan. Wanneer de opgegeven gegevens na een succesvolle registratie veranderen verplicht de klant zich de gegevens direct te actualiseren. MAGIX kan informatie en verklaringen omtrent het contract aan het e-mailadres van de klant sturen. De klant verplicht zich het e-mailadres dat hij bij MAGIX heeft opgegeven regelmatig te controleren.

2.3 Met het versturen van het registratieformulier stemt de klant met de voorliggende gebruiksvoorwaarden in en verzekert zijn persoonsgegevens naar waarheid te hebben ingevuld en niet conform 2.1 van het gebruik van de dienst uitgesloten te zijn. Wanneer MAGIX de registratie bevestigt ontvangt de klant een bevestigingse-mail met een activatielink. Door op deze link te klikken komt er een gebruiksovereenkomst tussen MAGIX en de klant tot stand.

2.4 Meervoudige registraties zijn niet toegestaan.

2.5 Bij de registratie creëert de klant binnen de technische mogelijkheden een wachtwoord, als gebruikersnaam dient het opgegeven e-mailadres (gebruikersnaam en wachtwoord hierna te noemen 'toegangsgegevens'). Gebruikersnamen die tegen de rechten, in het bijzonder naam- en kenmerkrechten, van derden indruisen of die op andere wijze in strijd zijn met de wet of tegen de goede zeden ingaan, zijn niet toegestaan. De klant moet er zorg voor dragen de toegangsgegevens geheim te houden en tegen het gebruik van onbevoegde derden te beschermen. Wanneer de klant zijn toegangsgegevens verloren heeft of het vermoeden of de zekerheid heeft dat zijn gegevens door derden gebruikt worden, dient hij dit MAGIX direct mede te delen. Wanneer, door de schuld van de klant, derden door het gebruik van toegangsgegevens of wachtwoorden de diensten van MAGIX gebruiken is de klant verplicht deze diensten te betalen.

2.6 Er bestaat geen aanspraak op registratie. MAGIX behoudt zich het recht de registratie van klanten zonder opgave van redenen te weigeren.

 

 

§3 Recht van herroeping

 

3.1 Verklaring omtrent herroeping van dienstenovereenkomsten

 

Herroepingsrecht

 

U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het afsluiten van de overeenkomst.

 

Om gebruik te maken van uw recht van herroeping, moet u ons (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Borsigstr. 24, 32312 Lübbecke, Duitsland, fax: +49 (5741)310 768, telefoon: +49 (5741)345 531, e-mail: shop@magix.net) door middel van een eenduidige verklaring (bv. een brief per post, telefax of e-mail) over uw beslissing dit contract te herroepen op de hoogte brengen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

 

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het versturen van de mededeling dat u gebruik maakt van het recht van herroeping voor afloop van de herroepingstermijn.

 

Gevolgen van de herroeping

 

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die van wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die eruit voortkomen wanneer u een andere vorm van levering als de door ons aangeboden standaardlevering gekozen hebt), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons binnengekomen is, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij er uitdrukkelijk met u iets anders overeengekomen is; in geen enkel geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

 

Als u ons heeft verzocht om de levering van diensten nog tijdens de herroepingtermijn te beginnen, dan bent u ons een passend bedrag verschuldigd, dat overeenkomt met de tot het tijdstip dat u ons in kennis stelde van uw gebruikmaking van het recht op herroeping reeds geleverde diensten in verhouding tot de totale omvang van de in de overeenkomst bepaalde diensten.

 

- Einde van de verklaring omtrent herroeping -

 

 

3.2 Verklaring omtrent herroeping voor digitale inhoud

 

Herroepingsrecht

 

U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het afsluiten van de overeenkomst.

 

Om gebruik te maken van uw recht van herroeping, moet u ons (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Borsigstr. 24, 32312 Lübbecke, Duitsland, fax: +49 (5741)310 768, telefoon: +49 (5741)345 531, e-mail: shop@magix.net) door middel van een eenduidige verklaring (bv. een brief per post, telefax of e-mail) over uw beslissing dit contract te herroepen op de hoogte brengen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

 

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het versturen van de mededeling dat u gebruik maakt van het recht van herroeping voor afloop van de herroepingstermijn.

 

Gevolgen van de herroeping

 

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die van wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die eruit voortkomen wanneer u een andere vorm van levering als de door ons aangeboden standaardlevering gekozen hebt), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons binnengekomen is, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij er uitdrukkelijk met u iets anders overeengekomen is; in geen enkel geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

 

- Einde van de verklaring omtrent herroeping -

 

 

4. Inhoud, plichten van de klant

4.1 MAGIX slaat de bestanden en de informatie (tezamen 'inhoud') voor de klant op resp. biedt alleen de toegang daartoe. De klant is voor publicatie van de door hem op de servers van MAGIX gezette inhoud, alsook voor de door hem gekozen domeinnamen en de benaming van zijn e-mailadressen alleenverantwoordelijk. De klant verplicht zich back-ups van alle gegevens die hij op de servers van MAGIX opslaat op opslagmedia die niet in handen van MAGIX zijn te creëren.

4.2 De klant waarborgt dat zijn inhoud, zijn domeinen, de door hem gekozen e-mailadressen en de door hem voor de zoekmachines opgegeven keywords niet strijdig zijn met wettelijke verbodsbepalingen, de goede zeden en/of rechten van derden (naam-, merken-, auteursrechten etc.). Met name verplicht de klant zich ertoe geen ophitsende inhoud te publiceren, niet tot misdrijven op te roepen of instructies daartoe te publiceren en toegang te verlenen tot resp. het doorgeven of verspreiden van pornografische, commercieel erotische, voor de jeugd schadelijke, alsmede geweld en oorlog verheerlijkende inhoud achterwege te laten. Dit geldt ook wanneer zulke inhoud door hyperlinks of andere verbindingen die de klant op zijn pagina's zet toegankelijk wordt gemaakt.

4.3 MAGIX wil met de service geen platform bieden voor politieke activiteiten van ongeacht welke aard of strekking. Het plaatsen van inhoud met betrekking tot politieke activiteiten, zoals in het bijzonder partijbijeenkomsten, demonstraties, folder- of handtekeningenacties, alsmede het afbeelden van politieke symbolen, is daarom niet toegestaan.

4.4 De voorliggende verplichtingen gelden in gelijke mate voor het versturen van e-mails (ook voorzover daarin slechts via een hyperlink op het betreffende aanbod gewezen wordt) alsook voor de registratie van domeinen.

4.5 De klant verplicht zich, zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de betreffende ontvanger geen e-mails, die reclame bevatten, te verzenden of te laten verzenden. Dit geldt met name, wanneer de betreffende e-mails met telkens gelijke inhoud in grote hoeveelheden worden verzonden (zgn. 'spamming'). Bij het versturen van e-mails is het verboden valse afzendergegevens op te geven of de identiteit van de afzender op andere wijze te verdoezelen. De klant is verplicht, commerciële e-mails als zodanig te kenmerken.

4.6 De klant verplicht zich zijn systemen en software zo in te richten, dat noch de veiligheid, de integriteit, noch de beschikbaarheid van de systemen die MAGIX voor het uitvoeren van haar diensten gebruikt, beïnvloed wordt. MAGIX is gerechtigd diensten te blokkeren wanneer systemen anders dan gebruikelijk opereren of reageren en hierdoor de veiligheid, de integriteit of de beschikbaarheid van de MAGIX systemen beïnvloed wordt. In het bijzonder mag de klant

 

geen gegevens verzenden of op een server van MAGIX opslaan, die door hun aard, hoedanigheid (bv. virussen) of grootte voor vermeerdering (bv. spamming) geschikt zijn of de bestendigheid of de werking van het rekencentrum of het gegevensnetwerk van MAGIX in gevaar kunnen brengen;

de dienstverlening en veiligheid van de MAGIX systemen niet in gevaar brengen of de veiligheidsvoorschriften ontduiken ('hacking' of 'cracking') en de levering van diensten beïnvloeden ('Denial of Service Attacks');

geen wijzigingen in de fysieke of logische structuur van de door MAGIX beschikbaar gestelde software of de bedrijfssystemen van MAGIX aan te brengen;

geen veiligheidsvoorzieningen onderzoeken ('Port-Scans').

 

 

5 Reacties van MAGIX in het geval van schending van de plichten

5.1 MAGIX is gerechtigd, bij een overtreding van de onder 4.2 tot 4.6 genoemde verboden, de service zo te blokkeren dat verdere overtredingen technisch niet mogelijk zijn. Bovendien is MAGIX gerechtigd tot een acute blokkering van de services:

 

Wanneer bij de registratie valse gegevens opgegeven zijn (paragraaf 2.2)

Wanneer de klant deze gebruiksvoorwaarden overtreedt; in het bijzonder in het geval van een meervoudige registratie (paragraaf 2.4)

Bij verlies of bij het vermoeden van misbruik van de toegangsgegevens door derden (paragraaf 2.5)

Bij een andere gegronde reden

 

MAGIX mag de betreffende services zolang blokkeren als de rechtenschending of de twist over de rechtenschending met de klant of derden aanduurt.

5.2 Wanneer de mogelijke rechtenschending door resp. op een domein begaan is, is MAGIX ook gerechtigd maatregelen te treffen die het domein onbereikbaar maken.

5.3 In gevallen waarin de rechtenschending door een domein op basis van objectieve aanwijzingen zeker schijnt, als ook bij schendingen tegen paragrafen 2.2, 2.4, 4.2 en 4.6 kan MAGIX het contract bovendien zonder opzegtermijn opzeggen. In zulke gevallen bestaat er geen aanspraak op schadevergoeding door de klant.

5.4 Wanneer de klant spam-mails verstuurd zoals deze zijn beschreven onder 4.5, houdt MAGIX zich het recht voor de postvakken op de e-mailserver te blokkeren. Wanneer er in zulke e-mails internetadressen genoemd of verlinkt worden die door MAGIX verzorgd worden of waarvan de inhoud bij een MAGIX rekencentrum ligt, kan MAGIX de betreffende domeinen of inhoud tijdelijk blokkeren.

5.5 Bij overtreding door de klant van de onder 5.1 genoemde verbodsbepalingen is de klant bovendien ten opzichte van MAGIX aansprakelijk voor vergoeding van alle daaruit ontstane directe en indirecte schade. De klant vrijwaart MAGIX onderling voor alle uit deze overtredingen resulterende aanspraken van derden.

5.6 In het geval van een blokkering van de services is het de betreffende klant niet toegestaan om zich zonder uitdrukkelijke toestemming van MAGIX opnieuw voor de dienst te registreren. De vordering tot betaling van MAGIX blijft voor de duur van de schorsing gelden.

5.7 Wanneer de klant bij betaalde diensten minstens twee maanden achterloopt met betalen, is MAGIX volgens paragraaf 12.4 gerechtigd het contract op te zeggen, de toegang van de klant te blokkeren en/of de klant naar een gratis dienst te downgraden. Wanneer de klant het opslagvolume van een gratis dienst overschrijdt zal MAGIX de klant vragen deze opslagruimte direct vrij te geven. Wanneer de klant deze eis niet nakomt, is MAGIX gerechtigd inhoud te verwijderen tot het toegestane opslagvolume weer bereikt is. 
 

 

6. Gebruiksrechten

MAGIX slaat de inhoud op voor de klant resp. brengt alleen de toegang tot stand. Alleen de klant beslist welke door hem op de servers van MAGIX opgeslagen gegevens hij openbaar wil maken of met geselecteerde gebruikersgroepen wil delen. In zoverre bedeelt de klant MAGIX die rechten toe, die nodig zijn om de betreffende diensten naar behoren uit te voeren.


7. Prestaties

7.1 MAGIX verleent de klant een enkelvoudig, niet overdraagbaar recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst gebruik te maken van de service en de als service beschikbaar gestelde software. Het is niet toegestaan derden gebruiksrechten te verlenen. Met name het verkopen van de diensten is niet toegestaan. De klant verplicht zich kopieën van de software na het beëindigen van het contract te verwijderen en niet verder te gebruiken. Bij gratis diensten is slechts het privégebruik voor niet-commerciële doeleinden toegestaan.

7.2 Wanneer de klant een dienst in het kader van een duurzame gebruiksovereenkomst (bv. koop) ter beschikking heeft, geldt paragraaf 7.1 niet. In dit geval gelden uitsluitend de rechten van de gebruiksrechtenovereenkomst.

7.3 MAGIX biedt de klant als onderdeel van het aanbod voor de duur van de overeenkomst een zogeheten subdomein naar het patroon http://subdomain.magix.net (bijvoorbeeld http://nutzername.magix.net/website). De klant kan geen aanspraak maken op een bepaald subdomein. Dit wordt door MAGIX beheerd. De klant kan geen merkenrecht of eigendomsrechten doen gelden op het subdomein. Na het aflopen van de overeenkomst kan de klant dan ook geen aanspraak maken op overdracht van het subdomein.

7.4 MAGIX behoudt zich het recht voor de grootte van in- en uitgaande e-mails te beperken voorzover dit voor de klant draaglijk is. Voorzover niet anders overeengekomen, is per e-mailpostvak binnen een dienst een totaalvolume van 1 gigabyte beschikbaar. MAGIX aanvaardt voor de voorraad van gegevens in zoverre geen aansprakelijkheid.

7.5 MAGIX stelt de klant in het kader van de gekozen dienst voor het ontvangen van e-mail een spam- resp. virusscanner ter beschikking, die kan worden geactiveerd en gedeactiveerd. E-mails die als spam worden geclassificeerd, landen in de zogenoemde SPAMBOX. Om veiligheidsredenen worden bestanden met de extensies exe|vbs|pif|scr|bat|com automatisch in de spambox geplaatst. De grootte van het de klant ter beschikking staande postvakgeheugen wordt door de hoeveelheid gegevens in de spambox niet gereduceerd. MAGIX is gerechtigd, de zich in de spambox bevindende e-mails na 21 dagen te verwijderen.

7.6 De klant heeft er geen aanspraak op van de server gedurende de gehele duur van de overeenkomst hetzelfde IP-adres toegewezen te krijgen. MAGIX is gerechtigd in gevallen waarin de veiligheid, integriteit of de beschikbaarheid van de systemen die MAGIX voor de levering van haar diensten inzet in gevaar is - in het bijzonder in geval van Denial of Service-aanvallen op een domein van de klant - domeinen uit te schakelen of op andere, externe IP-adressen om te leiden. Voor elk internetdomein kan slechts van één dienstleveringsaanbod van MAGIX gebruik worden gemaakt.

7.7 Voor zover de klant voor de vormgeving van de service op grafieken of inhoud van MAGIX teruggrijpt of voorbeelden van MAGIX gebruikt, bezit en krijgt hij geen rechten op de grafische vormgeving van de gebruikersinterface. Dit omvat tevens alle tekens en logo’s van MAGIX.

7.8 Enige gratis diensten worden door reclame gefinancierd. In het kader van het gebruik van deze diensten accepteert de klant het inlassen van reclamebanners, tekstadvertenties en andere reclamevormen van derden.

7.9 In het kader van bepaalde diensten heeft de klant de mogelijkheid in samenwerking met derden reclamemiddelen op zijn website te integreren. MAGIX stelt hierbij slechts de technische voorwaarden voor de integratie beschikbaar. De desbetreffende overeenkomst ontstaat uitsluitend tussen de klant en een derde aanbieder en wordt direct tussen deze partijen afgewikkeld.

 

8. Prijzen en betaling bij betaalde diensten

8.1 Vergoedingen voor betaalde diensten kunnen tot 12 maanden van tevoren betaald worden, hetzij een kortere afrekenperiode afgesproken is. De betaling is verschuldigd vanaf ontvangst van de bevestigingsmail of de mededeling over de contractverlenging.

8.2 MAGIX heeft te allen tijde het recht de prijzen te wijzigen na aankondiging van minimaal 6 (zes) weken van tevoren. De gewijzigde prijs geldt wanneer de klant niet binnen deze zes weken bezwaar indient tegen de gewijzigde prijs. Wanneer de klant op tijd bezwaar aantekent, hebben beide partijen het recht de overeenkomst met een opzegtermijn van een maand per het einde van de maand op te zeggen, maar niet eerder dan met het aflopen van de nog geldende duur van de overeenkomst. Wanneer de klant geen bezwaar aantekent, geldt de gewijzigde prijs, echter pas vanaf de op de aankondiging volgende verlenging van de overeenkomst. Op het actuele tijdvak heeft de wijziging geen invloed.

8.3 Als de klant verzuimt te betalen, heeft MAGIX het recht alle diensten binnen de overeenkomst te staken. De klant blijft verplicht de afgesproken vergoeding te betalen, ook voor de tijd dat MAGIX de diensten staakt.


9. Waarborg

9.1 MAGIX waarborgt een bereikbaarheid van zijn servers van gemiddeld 98% per jaar. Uitzondering hierop zijn tijden, waarin de server op grond van technische of andere problemen waarop MAGIX geen invloed heeft (overmacht, schuld van derden etc.) via het internet niet bereikbaar is. MAGIX kan de toegang tot de diensten beperken, indien de beveiliging van het net, de instandhouding van de integriteit van het netwerk - in het bijzonder het vermijden van ernstige storingen in het netwerk - de software of de opgeslagen gegevens dit vereisen.

9.2 Verder waarborgt MAGIX dat de service overeenkomt met de wezenlijke omschrijvingen van de functies. Een waarborg voor de weergave van de inhoud wordt niet gegeven.
 

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 MAGIX is aansprakelijk voor schades aan de klant in zoverre deze opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt zijn, het gevolg zijn van fouten die bij de hoedanigheid van de dienst horen, die opzettelijk de hoofdverplichting schaden (zie paragraaf 10.2), alsook in gevallen van dood, lichamelijk letsel en aantasting van de gezondheid. De aansprakelijkheid volgens de wet op aansprakelijkheid voor producten blijft onverlet.

10.2 Hoofdverplichtingen zijn zulke contractuele verplichtingen, die voor het bereiken van het doel van de overeenkomst essentieel zijn, waarvan door beide partners in de overeenkomst op de naleving vertrouwd kan worden en waarvan de schending aan de andere kant het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt. Bij schending van een hoofdverplichting blijft de aansprakelijkheid beperkt tot zulke schades waarvan met het ontstaan in het kader van de voorliggende overeenkomst op een typische wijze gerekend kan worden, voor zover niet opzet of grove nalatigheid gegeven zijn.

10.3 MAGIX is niet aansprakelijk voor door de klant beheersbare schade, respectievelijk voor schade die de klant door het nemen van in redelijkheid van hem te verwachten maatregelen had kunnen voorkomen. Bij verlies van gegevens is MAGIX alleen aansprakelijk tot een bedrag van bij beschikbaarheid van veiligheidskopieën (back-ups) vereiste reconstructiekosten. Deze beperkingen gelden niet voor schades welke opzettelijk of door grove nalatigheid ten opzichte van de hoofdverplichtingen ontstaan zijn, waarbij de gevolgen de dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid zijn of waarvoor de aansprakelijkheid voortvloeit uit de wet op aansprakelijkheid voor producten.

10.4 Een verandering in de bewijslast ten nadele van de klant is niet in overeenstemming met de bovenstaande regelgeving.

 

 

11 Gegevensbescherming

11.1 Persoonsgegevens van de klant worden door MAGIX gedurende de looptijd van de overeenkomst zonder andersluidende uitdrukkelijke toestemming uitsluitend ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst, inclusief de afrekening, verzameld, verwerkt en gebruikt. Het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens geschiedt elektronisch in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving. Informatie hierover vindt u in onze Verklaring omtrent gegevensbescherming. 

11.2 MAGIX mag de afrekeningsgegevens van de klant aan andere aanbieders van diensten en derden doen toekomen, voor zover dit voor de vaststelling van de vergoeding en voor de afrekening met de klant nodig is. 

 

12. Looptijd van het contract en opzegging

12.1 De looptijd van het contract wordt bepaald aan de hand van de door de klant gekozen service en het aanbod. De looptijd van betaalde diensten wordt automatisch verlengd met de duur van het overeenkomstige aanbod, maar ten hoogste 12 maanden, tenzij de overeenkomst ten minste 8 weken voor het aflopen van het contract door een van beide partijen schriftelijk wordt opgezegd.

12.2 Wanneer de klant tijdens de looptijd van de overeenkomst extra diensten in gebruik heeft genomen, wordt de looptijd van de gezamenlijke overeenkomst dienovereenkomstig verlengd.


12.3 Het opzeggen kan via ons internetformulier worden gedaan of moet anders in tekstvorm worden gericht aan MAGIX Software GmbH, Customer Care, Borsigstr. 24, 32312 Lübbecke, Duitsland. Dit kan een fax (aan +49 5741 310768) of een brief zijn. Gebruik a.u.b. indien mogelijk voor de opzegging onze standaardbrief voor
Contractbeëindiging of Domeinopzegging.Dit zorgt voor een snellere verwerking.

12.4 Het recht op buitengewone opzegging blijft onverlet. MAGIX is behalve in de onder 5.3 genoemde gevallen ook dan tot buitengewone opzegging gerechtigd, wanneer de klant met de betaling van de vergoedingen minimaal twee maandelijkse bijdragen achterloopt.

12.5 In geval van een onmiddellijke opzegging door MAGIX heeft MAGIX het recht een bijdrage ter hoogte van 75% van alle maandelijkse basisvergoedingen die de klant bij een juiste afloop van de contractduur of bij juiste opzegging door de klant tot de eerstmogelijke opzegdatum had moeten uitvoeren, te verlangen. Het recht van de klant een geringere schade aan te tonen, blijft bestaan. 

12.6 MAGIX behoudt zich het recht voor om de dienst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden of om derden geheel of gedeeltelijk de levering van de contractuele diensten toe te vertrouwen. In dit geval wordt de klant tijdig op de hoogte gesteld van de wijziging. 
 

13 Slotbepalingen

13.1 Vorderingen van MAGIX kan de klant alleen compenseren met onweerlegde of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen. De klant kan een recht van retentie alleen uitoefenen, wanneer zijn tegenvordering op dezelfde overeenkomst berust. Het overdragen van aanspraken van de klant tegen MAGIX aan derden is uitgesloten.

13.2 Voor de rechtsverhoudingen tussen de klant en MAGIX geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst zullen, indien de klant koopman is, of juridisch persoon van het openbaar recht, of publiekrechtelijk fonds, of niet onder jurisdictie van een Duitse rechtbank valt, uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Berlijn. MAGIX is daarenboven gerechtigd tot procesvoering tegen de klant bij de bevoegde rechtbank in diens woonplaats.
 

 

II. Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor gevallen van domeinregistratie

1.
Toepassingsgebied

1.1 De volgende aanvullende gebruiksvoorwaarden bevatten extra regelingen die alleen voor gevallen van domeinregistratie gelden.

1.2 Voorzover de volgende extra gebruiksvoorwaarden regelingen bevatten die afwijken van de algemene gebruiksvoorwaarden, volgt u deze.

2. Prestaties van MAGIX

2.1 Bij het verstrekken en/of het onderhoud van domeinen is MAGIX slechts als bemiddelaar tussen de klant en de betreffende organisatie voor domeinuitgifte werkzaam. MAGIX heeft geen invloed op de uitgifte van domeinen.

2.2 MAGIX verleent geen garantie dat de voor de klant aangevraagde domeinen ook daadwerkelijk worden toegekend  en/of dat de domeinen vrij zijn van rechten van derden of blijvend beschikbaar zijn. De verschillende topleveldomeinen worden door tal van verschillende organisaties beheerd. Elk van deze organisaties hanteert andere voorwaarden voor de registratie en het beheer van topleveldomeinen en voor het omgaan met conflicten over domeinen. In zoverre topleveldomeinen onderdeel vormen van de overeenkomst, gelden aanvullend de eisen die worden gesteld door het betreffende NIC (Network Information Center).

2.3 In het geval van de aankoop van een domein is MAGIX gerechtigd een domein pas te activeren nadat de voor registratie overeengekomen vergoeding is betaald en het e-mailadres van de klant is gevalideerd.

3. Plichten van de klant

3.1 In het kader van de registratie van een domein dient de klant een geldig postadres op te geven. Het opgeven van een postbus is niet voldoende. Wanneer de gegevens die bij de registratie van een domein opgegeven moeten worden foutief blijken te zijn en MAGIX de klant niet onder de opgegeven gegevens kan bereiken, kan MAGIX het domein laten verwijderen.
 

3.2 De klant is verplicht bij de registratie, overdracht en het verwijderen van domeinnamen mee te werken aan de aanpassing en het invoeren van de desbetreffende gegevens in de databanken van de domeinuitgifte-organisaties en bij het wisselen van providers en registratie-instanties.

4. Procedures voor de verwijdering van de domeinnaam en de beëindiging van het contract

4.1 Voor zover een domein door de klant of op basis van een bindende beslissing in een domeinonenigheid opgezegd wordt, heeft de klant geen recht op toewijzing van een gratis domein ter vervanging binnen dezelfde aanbieding.

4.2 Voor opdrachten ter verwijdering van domeinen is de handtekening van de domeineigenaar/Admin C nodig.

4.3 Wanneer een klant een domeincontract opzegt zonder tegelijkertijd het verwijderen van het domein aan te vragen kan MAGIX het domein na afloop van de contractduur en een passende termijn aan de verantwoordelijke uitgever teruggeven. MAGIX wijst de klant erop dat er in voorkomende gevallen een betalingsplicht tegenover de uitgever kan blijven bestaan. Als alternatief kan MAGIX het domein na afloop van een passende termijn laten verwijderen.

4.4 Beëindigt MAGIX het contract gerechtigd vanwege achterstallige betalingen of een andere gegronde reden, dan heeft MAGIX, zolang de klant geen andere instructies heeft gegeven, het recht na een passende termijn het betroffen domein te verwijderen.